Kúty

Mužský spevácky zbor Kúcané

Vznikli sme kouem mája 2013, kedy sa z oživenej tradície Kúcanských hodú a z pár jednotlivcú vytvoriua širší partia chuapú, kerí mneli vztah k ludovej pjesničce a mneli záujem neco umjeleckého a citlivého spouem vytvárat. Postupne sa k nám pridali další chuapi a dnes už tvoríme stabilní partiu v počce 11 huasú.

Nesceme spívat nekde zavrítí, iba samí pro sebja, ale krásu ludovej pjesničky sceme ukazovat aj dalším. Protože víme, že citlivo podaná krásná ludová pjesnička má obrovskú siuu. Siuu otevírat čovjeka. V tej pjesničce sa dokáže skovat jemnost ludského citu - smutku, radosci, lásky, bolesci ... Na druhej strane ale nesceme tvorit umjelý, pódiový folklór, ale sceme ludové tradície prenášat do bježného života ludzí skrze organizáciu tradičných slávnoscí v obci. Sceme s ludma žit, sceme s nima spívat a najvíc by sme sceli, keby vjetšina ludzí v našém okouú tak isto jak my pocítiua blízkost kamarádú, partiu, kerá je si schopná pomáhat pri spívaní, ale aj v každodenním živoce. Partiu, v kerej máte radost už iba byt, na kerú sa tešíte a kerá vám po časi začne chýbat ...

S podporú ludzí, jejich daní z obecného rozpočtu a našich vlastních zdrojú sme zrekonštruovali slávnostní mužský kroj, kerý z bježného života vymizeu po první vojne. Okrem kroja sceme a pri každej príležitosci sa snažíme spájat generácie a vytvorit v Kútoch generačnú kontinuitu v prirodzeném místním kulturním a folklorním rytmje.

Organizačne nás zastrešuje občanské združení Pjekné mjestečko, kde sme našli širší skupinu aktivních ludzí a sme rádzi, že sme súčascú partie, kerá si ví pomáhat a sce neco nezištne pro svoju obec urobit.

Kontakt

Filip Húšťava

pjekne.mjestecko@gmail.com,

+421 908 583 520

https://www.facebook.com/PjekneMjestecko

Detský folklórny súbor Kúcánek: info@kucanek.sk