Konštantín Palkovič (1919-2008)

17.01.2021

Profesor PhDr. Konštantín Palkovič Csc., významný slovenský jazykovedec, dialektológ a regionalista, sa narodil 12. októbra 1919 v Brodskom. Po ukončení strednej školy, v r. 1930 -1944 študoval slovenský jazyk a filozofiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdií pôsobil ako stredoškolský učiteľ na gymnáziu v B. Bystrici a v Skalici v r. 1944-1945 a v r. 1945 - 1946 na gymnáziu v Piešťanoch. V r. 1946 - 1954 pôsobil ako profesor na Vyššej poľnohospodárskej škole v Rakoviciach okr. Trnava a neskôr ako školský inšpektor na Povereníctve poľnohospodárstva a od r. 1961 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Katedre slovenčiny FF UK v Bratislave. Jeho odborná činnosť aj záujmy boli rozsiahle. Pôsobil na poli jazykovednom, vedeckom, pedagogickom, zberateľskom a zároveň bol aj neúnavným publicistom. Záujem o slovenčinu sa prejavil už počas štúdií na gymnáziu. Zúčastnil sa na výskume nárečí obyvateľov slovenských osád v Maďarsku. Získaný materiál potom spracoval a postupne uverejnil v 5 štúdiách v jazykovedných zborníkoch. Okrem toho študoval aj nárečia dolnozemských Slovákov v Maďarsku, Juhoslávii a Rumunsku. Po prestupe na poľnohospodársku školu sa tematika jeho príspevkov zmenila. Boli to články do časopisu Zemědělská škola, publikácie o poľnohospodárskom školstve, učebnice, ktorých bol spoluautorom, kalendár Mladý poľnohospodár a preklady odborných učebníc z češtiny. V čase pôsobenia na FF UK v Bratislave sa venoval najmä výskumu a opisu nárečí, predovšetkým obcí a miest na Záhorí, ktorý dovŕšil Záhoráckym slovníkom a ktorý vydal už vo svojom dôchodkovom veku. Mapoval osobnosti jazykovedy a regiónu Záhoria. Poznatky o osobnostiach Záhoria zhrnul v publikácii Osobnosti Záhoria, ktoré v r. 1983 vydala Okresná knižnica v Senici. Konštantín Palkovič sa zaoberal aj otázkami jazykovej kultúry, písal recenzie, porovnávacie štúdie slovenčiny s češtinou, chorvátčinou, slovinčinou a lužickou srbčinou. Knižne vydal aj Slovenské nárečia. Nárečím zapisoval aj rozprávky. Výber východoslovenských rozprávok vydal pod názvom Nešťastné peniaze a rozprávky zo Záhoria vyšli pod názvom Ohoľ ho! Príspevky s národopisnou a historickou tematikou uverejňoval v moravsko-záhorskom časopise Malovaný kraj, v regionálnom týždenníku Záhorák, v časopisoch Záhorie a Naše Záhorie, v obecných novinách Brodčan, ale aj vo Vlastivednom časopise, v časopise Príroda a spoločnosť a pod. Vlastivedný výskum zavŕšil vydaním monografie Obec Brodské. Konštantín Palkovič zomrel dňa 10.10.2008 a je pochovaný v Brodskom. Bibliografický leták Konštantín Palkovič vydáva Záhorská knižnica v Senici pri príležitosti nedožitých 90. narodenín autora. Záznamy sú usporiadané abecedne k ich tvorbe bol využitý fond Záhorskej knižnice v Senici.

Zdroj: Záhorské múzeum